چهارشنبه, 3 شهريور 1395 :: Wednesday, 24 August 2016
  • گزارشی از کودک کشی عربستان سعودی در یمن

    گزارشی از کودک کشی عربستان سعودی در یمن

    اواخر خردادماه بود که سعودی‌ها با تطمیع و ارعاب، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را وادار کردند تا نام این رژیم را از لیست ناقضان حقوق کودک به سبب فجایع یمن، پاک کند؛ عاملی شده است تا کودک کشی های سعودی ها در یمن استمرار یابد.